image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > GDPR

GDPR

Agropodnik a.s. Jičín

Konecchlumského 1072, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí, IČ: 47452587, DIČ: CZ47452587
Zaps.v OR u KS Hradec Králové v odd.B, vložka 810

Podmínky zpracování osobních údajů

Společnost Agropodnik a.s. Jičín se sídlem Konecchlumského 1072, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí IČ: 47452587, DIČ: CZ47452587,Zapsaná v Obchodním Rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové v oddíl.B, vložka 810 si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, zpracovávaných společností Agropodnik a.s. Jičín, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen ,,GDPR*), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ,,ZOOÚ") a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Společnost Agropodnik a.s. Jičín zpracovává kontaktní údaje (méno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, email, atd.) pro účely obchodního styku , tak aby mohla společnost Agropodnik a.s. Jičín dostát svým závazkům. Osobní údaje se zpracovávají v následujících případech:

  • Při dodávkách výrobků, nebo služeb
  • Při poskytování podpory při dodávkách výrobků, nebo služeb a zajištění tak povinností z toho vyplývajících.
  • Při plnění smluvních povinností
  • Při plnění právních povinností
  • Při zvyšování kvality a rozvoje dalších služeb, nebo organizace.

Nakládání s osobními údaji:

Se všemi údaji, které byly firmě Agropodnik a.s. Jičín poskytnuty, je nakládáno s největší opatrosti a s nejvyšší možnou dosažitelnou bezpečností. S poskytnutými údaji se dále nesmí obchodovat ani je nijak zneužívat. V některých případech je nutné osobní údaje poskytnout z důvodu plnění závazků vyplývajících z plnění smluvních povinností našim spolehlivým obchodním partnerům. Naše obchodní partnery máme prověřené a delší dobu s nimi spolupracujeme. Taktéž i naši obchodní partneři věnují ochraně osobních údajů zvláštní péči a nakládají s nimi s maximální bezpečností. Dále pak mohou být osobní úidaje na základě oprávněného zájmu například pro účely reportingu předávány dceřiné společnosti firmě ProScan a.s. , abychom mohli dostát svým závazkům vůči Vám zákazníkům a dále vůči naším obchodním partnerům. Společnost Agropodnik a.s. Jičín v žádném případě s osobnímu údaji dále neobchoduje. Zpracování osobních údajů je nutné v případech obchodního styku, ať už je zákazníkem nakupován výrobek, nebo služba. Taktéž při zajištění různých firemních akcí pro zákazníky, které mohou být zajišťovány externími firmami. Ve všech zmíněných případech společnost Agropodnik a.s. Jičín a dotčení spolehliví a prověření obchodní partneři dbají na maximální bezpečnost při zpracování osobních údajů. Společnost Agropodnik a.s. Jičín je v některých zákonem stanovených případech oprávněna resp. povinna poskytnout některé osobní údaje na základě platných právních předpisů například orgánům činných v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Zpracování osobních údajů:

Osobní údaje nebo jejich část může být zpracovávána na území ČR, popříipadě na území EU nebo mimo něj z důvodu poskytnutí výrobků, nebo služeb s využitím spolehlivých partnerů jako je například dceřiná společnost ProScan a.s. Ve všech zmíněných případech dbá společnost Agropodnik a.s. Jičín. i všichni spolehliví a prověření partneři na maximální ohleduplnost a bezpečnost při práci s osobními údaji a využívají platné právní předpisy. Při předávání osobních dat mimo EU je prováděno na základě standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Způsob zpracování osobních údajů:

Ve společnosti Agropodnik a.s. Jičín neustále zvyšujeme standardy zabezpečení a ochrany i ve smyslu zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů jsou přijata zabezpečení a způsoby ochrany jak na úrovni organizační, tak na úrovní technické za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů jež zpracováváme. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti případné ztrátě, manipulaci či případnému zcizení, popřípadě neoprávněnému přístupu.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytně nutnou, aby společnost Agropodnik a.s. Jičín byla schopna dostát všem svým závazkům vůči Vám a popřípadě Vašim obchodním partnerům. Dále pak po dobu nezbytně nutnou pro splnění případných právních povinností, nebo po dobu nezbytně nutnou pro splnění čelu pro nějž byly údaje uchovávány. Osobní údaje budou uchovávány po dobu obchodního styku a nadále pro účely reportingu a archivace dat.

Práva při zpracování osobních údajů:

Máte právo požadovat od správce informace, jestli společnost Agropodnik a.s. Jičín zpracovává Vaše osobní údaje. Máte tudíž právo na přístup ke svým osobním údajům. Taktéž můžete požadovat po správci osobních údajů , pokud budete potřebovat doplnit, nebo nějak upřesnit Vaše osobní údaje. Dále máte právo na výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovávány. Nebo pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, popřípadě pokud neexistuje Žádný další důvod k uchovávání Vašich osobních údajů. Máte také právo vznést stížnost v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu se zákonem. Máte právo požádat správce o odstranění vzniklého stavu. Máte právo žádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, nebo neúplné a to po dobu nežli prověříme, jestli jsou údaje přesné, nebo doplněné. Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. V případě, že požadujete, aby společnost Agropodnik a.s. Jičín předala Vaše osobní údaje třetímu subjektu, můžete využít práva na přenositelnost údajů.

Nemáte povinnost uvedené osobní údaje poskytnout, nicméně bez nich nebudeme moci s Vámi fungovat na bázi obchodního styku.

Zdroje osobních údajů:

Zdrojem, ze kterého jsme Vaše osobní údaje obdrželi jsou:

  1. Veřejně dostupné zdroje (web)
  2. Předchozí obchodní styk
  3. Osobní předání